Pangangalagaan Ang Programa

  • admin 

Para ganap na mapangalagaan ang programang “The BNP Client Project” ay binalangkas ang isang departamento na binubuo ng isang sistema upang matiyak na ganap na naipapatupad ang pagsubaybay sa mga nagiging “Client” ng programa. Mula sa mga katanungan at pagbibigay ng kaukulang ulat sa bawat mahahalagang araw na lumilipas sa kalagayan ng bawat programang Pang-Agrikultura.

Sa pamamagitan din ng departamentong ito ay mabubuksan ang isang komunikasyon sa panig ng pamunuan ng kumpanya at ng mga patuloy pa na dumadaming kliyente nito. Opisyal din na gagampanan nito ang pagbibigay anunsyo sa mga kasalukuyang kaganapan at nagiging direksyon ng programa. Para sa mga patuloy na pagdaloy ng mga nakikiisa sa aming programa ay titiyakin naman ng pamunuan na lalong mapagtibay ang isang sistema na ang layunin ay makapaglingkod sa kapwa.

Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikiisa. Umasa kayo na sa bawat butil ng inyong hangarin para tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka ay mahatiran naman namin kayo ng impormasyon na magbibigay kapanatagan na ang layunin ay mapakinabangan nating lahat.

Para sa mga hindi pa ganap na nakakabatid ng makasaysayang gampanin na ito ay amin kayong patuloy na inaanyayahang makipagkaisa. Isa itong makasaysayang paglilingkod na may kapanatagan sa pagkita.

BUSINESS + ADVOCACY

Contact us & be a Client!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *